Cele i zadania
 • Integrowanie środowiska naukowego z obszaru nauk: medycznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych i przyrodniczych, działających w zakresie dyscypliny żywienie człowieka
 • Organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w Polsce.
 • Upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia.
 • Propagowanie na forum międzynarodowym osiągnięć nauki polskiej w zakresie żywienia.
Realizacja celów poprzez następujące zadania:
 • Organizowanie zebrań, konferencji, sympozjów, zjazdów i kongresów naukowych.
 • Organizowanie wykładów, odczytów, wystaw oraz innych form upowszechniania nauki o żywieniu, m.in. w środkach masowego przekazu.
 • Współpraca z Polską Akademią Nauk i jej placówkami oraz resortami i instytucjami zajmującymi się problematyką żywienia.
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.
 • Podejmowanie inicjatyw i wypowiadanie się w zakresie stanu potrzeb żywieniowych w Polsce.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu żywienia.
  • Prowadzenie społecznego doradztwa naukowego i konsultacji w dziedzinie żywienia człowieka.