Postanowienia ogólne

§ 1
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów.

§ 4
Towarzystwo, po uprzednim uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk, może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
Działalność swą Towarzystwo opiera na pracy społecznej członków.

§ 6
Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Cele i środki działania

§ 7
Celem Towarzystwa jest:

 1. Organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w Polsce.
 2. Upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia.
 3. Propagowanie na forum międzynarodowym osiągnięć nauki polskiej w zakresie żywienia.

§ 8
Cele te są realizowane poprzez:

 1. Organizowanie zebrań, konferencji, sympozjów, zjazdów i kongresów naukowych.
 2. Organizowanie wykładów, odczytów, wystaw oraz innych form upowszechniania nauki o żywieniu (środki masowego przekazu).
 3. Współpracę z Polską Akademią Nauk i jej placówkami oraz resortami i instytucjami zajmującymi się problematyką żywienia.
 4. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.
 5. Podejmowanie inicjatywy i wypowiadanie się w zakresie stanu potrzeb żywieniowych w Polsce.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu żywienia.
 7. Prowadzenie społecznego doradztwa naukowego i konsultacji w dziedzinie żywienia człowieka.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i legitymujący się dorobkiem naukowym i popularyzatorskim z dziedziny żywienia człowieka lub podstaw żywienia zwierząt.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku Zarządu Oddziału z poparciem dwóch członków wprowadzających oraz załączoną informacją o ukończeniu studiów wyższych, stopniach i tytułach naukowych.
 3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje większością głosów Zarząd Główny.

§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, interesująca się działalnością Towarzystwa, deklarująca poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Głównego.

§ 12

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Głównego, osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki o żywieniu człowieka w Polsce i innych krajach.
 2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, przy czym zwolniony jest od obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Długoletniemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego wybitnie zasłużonemu dla Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Delegatów może – na wniosek Zarządu Głównego – nadać godność Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa.

§ 13
Każdy członek Towarzystwa obowiązany jest do:

 1. Popierania celów Towarzystwa, przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa.
 3. Przestrzegania etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.
 4. Regularnego uiszczania składek członkowskich.
 5. Z obowiązku uiszczania składek członkowskich zwolnieni są emeryci.

§ 14
Prawo wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa mają członkowie zwyczajni.

§ 15
Wszyscy członkowie mają prawo:

 1. Udziału w pracach Towarzystwa.
 2. Bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez Towarzystwo.
 3. Korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 4. Noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 16
Prawo wykluczenia z Towarzystwa przysługuje Zarządowi Głównemu. Pozbawienie godności członka Towarzystwa następuje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego poprzez Zarząd Oddziału.
 2. Usunięcia z listy członków przez Zarząd Główny na wniosek własny lub wniosek Zarządu Oddziału z powodu dopuszczenia się czynu niehonorowego, działania na szkodę Towarzystwa, zalegania z opłata składek członkowskich za okres ponad jednego roku – mimo trzykrotnego przypomnienia, zmianę profilu działalności.

§ 17
Członkowi wykluczonemu z listy Towarzystwa zgodnie z § 16 pkt. 2, przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie jedno-miesięcznym. Orzeczenie Sadu Koleżeńskiego jest ostateczne.

Władze Towarzystwa

§ 18
Organizacja Towarzystwa obejmuje:

 1. Władze naczelne
 2. Władze oddziałów

§ 19
Władzami Oddziałów są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Główny Sąd Koleżeński

§ 20
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 21

 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
 3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.
Prawa i obowiązki władz Towarzystwa

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny, przesyłając członkom delegatom zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad na 10 dni przed ustaloną datą.

§ 24
W walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenie członków oddziału wg klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny.
 2. Z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, przedstawiciele członków wspierających, członkowie honorowi i osoby zaproszone.

§ 26
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd Główny wyznacza drugi termin, w którym uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Towarzystwa.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 5. Nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego i Honorowego Członka Towarzystwa.
 6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 27
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, lub też na żądanie co najmniej 2/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów.

§ 28

 1. Zarząd Główny składa się z 9-13 członków.
 2. Zarząd Główny wyłania spośród siebie przewodniczącego, 2 zastępców, sekretarza, skarbnika.

§ 29
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i przedkładanie sprawozdań z ich realizacji.
 3. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu.
 4. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, nadzorowanie ich działalności oraz ustalanie regulaminów działania.
 5. Powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie sekcji specjalistycznych, a także ustalanie ich regulaminów.
 6. Ewidencja członków Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków oraz wykluczanie członków zgodnie z § 16.
 7. Przyznawanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe oraz działalność w ramach Towarzystwa.
 8. Zarządzanie majątkiem finansowym Towarzystwa.
 9. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie dla nich porządku obrad.
 10. Występowanie z wnioskami o nadanie godności Honorowego Przewodniczącego i Honorowego Członka Towarzystwa.

§ 30

 1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Na żądanie 2/3 członków Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, przewodniczący lub jego zastępcy winni zwołać zebranie Zarządu Głównego.
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępców.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 32
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 3. Przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie wyjaśnienia w tym zakresie.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 34
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikającymi w obrębie Towarzystwa.
 2. Orzekanie o obowiązku i sposobie wynagrodzenia wyrządzonych szkód.
 3. Rozpatrywanie spraw nieprzestrzegania postanowień statutu oraz niehonorowego postępowania członków zgodnie z § 17.
 4. Wymierzania kar w postaci:
  a) upomnienia,
  b) nagany,
  c) zawieszenia w prawach członkostwa na okres 2 lat,
  d) wykluczenia z Towarzystwa
 5. Zasady oraz tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego ustali Zarząd Główny w drodze specjalnego regulaminu.
Oddziały wojewódzkie Towarzystwa

§ 35

 1. Oddziały wojewódzkie mogą powstawać w tych województwach, w których mieszka lub pracuje co najmniej 15 członków Towarzystwa.
 2. Teren działania Oddziału wojewódzkiego określa uchwałą Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Uchwała Zarządu Głównego może także ustalić przynależność do danego oddziału wojewódzkiego członków zamieszkałych w województwach ościennych, na terenie których brak jest statutowych warunków do powstania oddziału.

§ 36
Władzami oddziału są:

 1. Walne Zebranie Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 37
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału co cztery lata.

§ 38
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Oddziału zgodnie z uchwałami władz naczelnych Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 5. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie.

§ 39
Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 40

 1. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału najpóźniej na 4 tygodnie przez Walnym Zgromadzeniem.
 2. Sposób postępowania odnośnie terminu, miejsca i porządku obrad jest analogiczna jak w § 23.

§ 41
Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.

§ 42
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i postanowieniami statutu.
 2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału.
 4. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków o przyjęcie lub skreślenie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Towarzystwa.
 5. Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Oddziału.

§ 43

 1. Zebrania Zarządu Oddziału są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.
 2. Zebrania Zarządu Oddziału prowadzi przewodniczący lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

§ 44
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskami o nadanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w tym zakresie.
Majątek i fundusze

§ 46
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47
Fundusz Towarzystwa tworzą:

 1. Składki członkowskie
 2. Dotacje
 3. Wpływy z działalności statutowej
 4. Zapisy i darowizny

§ 48
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 49
Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy przewodniczącego Zarządu Głównego lub jego zastępcy oraz sekretarza i skarbnika.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 50

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności conajmniej ½ ogólnej liczby Delegatów.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje w tym celu Komisję Likwidacyjną. Uchwała dotycząca przeznaczenia majątku podlega zatwierdzeniu władzy rejestracyjnej.