Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i legitymujący się dorobkiem naukowym i popularyzatorskim z dziedziny żywienia człowieka lub podstaw żywienia zwierząt.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonej deklaracji z poparciem dwóch członków wprowadzających oraz załączoną informacją o ukończeniu studiów wyższych, stopniach i tytułach naukowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Statucie, Rozdział III.