Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i legitymujący się dorobkiem naukowym i popularyzatorskim z dziedziny żywienia człowieka lub podstaw żywienia zwierząt.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonej deklaracji z poparciem dwóch członków wprowadzających oraz załączoną informacją o ukończeniu studiów wyższych, stopniach i tytułach naukowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Statucie, Rozdział III.
Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa. Dane osobowe pozyskane w związku z wpisaniem w poczet członków towarzystwa, będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. b i c. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą poddawane profilowaniu.